Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Borgerservice Danmarks vedtægter

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 4. september 2019.

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Borgerservice Danmark.
Formandens ansættelseskommune er foreningens adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at præge, påvirke og understøtte:
- borgernær service
- udvikling og effektivisering af kommunernes borgerservice
- tværkommunale samarbejder
- vidensdelingen på tværs af kommuner
- kontakt til samarbejdspartnere og relevante aktører
Samt gennemføre aktiviteter, der understøtter faglig udvikling af medlemmer og disses medarbejdere.

§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages personer med ledelsesansvar indenfor kommunal borgerservice i Rigsfællesskabet, som dækker Danmark, Grønland og Færøerne.
Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående såfremt bestyrelsen vurderer at optagelse er relevant i forhold til foreningens formål.
Bestyrelsen skal godkende optagelse af medlemmer ud over 5 pr. kommune.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse pr. mail til sekretariatet@borgerservicedanmark.dk

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse pr. mail til sekretariatet@borgerservicedanmark.dk

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning for det forløbne år.
4. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af forslag til budget og
godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
7. Valg af formand/næstformand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt kredsudvalgsmedlemmer
8a
Kredsmøder til afholdelse af valg til bestyrelse og suppleant for udvalgsformanden samt valg til kredsudvalg.
Valg skal ske i kredsene, jf. vedtægternes § 8 og 9. Kredsens bestyrelsesmedlem leder valgene.
8b
Orientering om kredsenes valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter samt kredsudvalgsmedlemmer
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen/sekretariat med mindst 6 ugers varsel. Datoen offentliggøres på hjemmesiden.
Indkaldelsen distribueres til medlemmerne digitalt.

Endelig dagsorden med indkomne forslag distribueres digitalt senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt indkomne forslag.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller på skriftlig anmodning til denne fra mindst 1/3 af medlemmerne og med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt indenfor 30 dage efter anmodningen.

§ 7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv personer.
Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.
Formanden er på valg i ulige år. Næstformand er på valg i lige år.
Formand og næstformand vælges for en toårig periode.
Får formanden varigt forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste valg og bestyrelsen konstituerer sig med en ny næstformand.
Får næstformanden varigt forfald, konstituerer bestyrelsen sig med ny næstformand til næste valg.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges jf. § 8.
Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutnings dygtig, når mindst 50% af medlemmerne er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og frit vælge samarbejdspartnere.
Bestyrelsen udarbejder årligt en skriftlig beretning, som fremlægges på generalforsamlingen og efterfølgende er
tilgængelig på hjemmesiden. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Reglerne for tegning af foreningen fastsættes heri.

§ 8 Kredse
Medlemmerne er grupperet i følgende kredse:
Kreds 1 Kommunerne i Region Hovedstaden, samt Grønland og Færøerne
Kreds 2 Kommunerne i Region Sjælland
Kreds 3 Kommunerne i Region Syddanmark
Kreds 4 Kommunerne i Region Midtjylland
Kreds 5 Kommunerne i Region Nordjylland
Bestyrelsesmedlemmer (kredsudvalgets formand) og suppleant (for kredsudvalgenes formand) vælges i de respektive kredse, samme dag som foreningens ordinære
generalforsamling afholdes.
Valget foretages således, at kreds 1, 3 og 5 vælges i ulige år og kreds 2 og 4 i lige år.
Suppleanter til bestyrelsen indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem har varigt forfald.
Kredsudvalget udpeger snarest herefter en ny suppleant til bestyrelsen blandt kredsudvalgets medlemmer.
Hvis suppleanten har varigt forfald udpeger kredsudvalget tilsvarende en ny suppleant til bestyrelsens blandt kredsudvalgets medlemmer.

§ 9 Kredsudvalg
I hver kreds etableres et kredsudvalg bestående af 5 medlemmer.
Kredsens formand er bestyrelsesmedlem og suppleanten for kredsudvalgets formand er medlem af kredsudvalget sammen med yderligere 3 kredsudvalgsmedlemmer, som også vælges på kredsmøderne under generalforsamlingen. Disse 3 kredsudvalgsmedlemmer vælges for en to årig periode, som løber modsat valget til kredsens formand og næstformand. Dvs. kreds 1, 3 og 5 vælger kredsmedlemmer i lige år og kreds 2 og 4 gør det i ulige år.
I hver kreds vælges minimum 1 suppleant (i prioriteret rækkefølge, såfremt der er mere end 1), der indtræder i kredsudvalget, hvis der er varigt forfald.
Kredsudvalget skal planlægge kredsens møder og aktiviteter.
Kredsudvalgene skal understøtte bestyrelsesmedlemmets arbejde i bestyrelsen.
Kredsudvalget skal sørge for kompetenceudvikling og videndeling blandt chefer, ledere og medarbejdere.

§ 10 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 12 mdr. ad gangen og opkræves hvert år i oktober. Kontingentet dækker medlemskab i perioden 1. august indeværende år og til 31. juli efterfølgende år.

§ 11 Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli.
Revideret regnskab forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger to revisore.

§ 12 Hæftelse
Foreningen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler. Det enkelte medlem hæfter kun med sit kontingent.

§ 13 Opløsning
Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, og kun når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor.
Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelse af foreningens formue i forbindelse med foreningens opløsning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Ballerup den 23. september 1994 og med senere ændringer vedtaget den:

29. september 1995 i Middelfart, 27. september 1996 på Klarskovgaard, den 9. oktober 1997 på Hotel Christiansminde, den 23. september 1999 på Fuglsangscentret i Fredericia, den 20. september 2001 på Scanticon Comwell i Middelfart, den 16. september 2004 på Hotel Christiansminde i Svendborg, den 14. september 2006 på Comwell i Kolding, den 13. september 2007 på Odense Congress Center,den 18. september 2008 i Torvehallerne i Vejle, den 25. september 2009 på Hotel Nyborg Strand, den 7. september 2011 på Hotel Nyborg Strand, den 8. september 2017 på Comwell Middelfart, den 7. september 2018 på Comwell Middelfart, den 4. september 2019 på Hotel Legoland og den 2. september 2021 på Comwell Odense.